Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Kokonaisvaltainen työhyvinvointi / Sisälogistiikan työhyvinvoinnin tila

Sisälogistiikan työhyvinvoinnin tila

SafeInLog-hankkeessa mukana olleissa yrityksissä tehtiin työhyvinvoinnin tilaa kartoittavat kyselyt. Kyselyjen tulosten pohjalta yhteenvetona koottiin sisälogistiikan työhyvinvoinnin talo, jossa on kuvattu tyypillisimpiä sisälogistiikan työssä voimavaroja tuottavia ja toisaalta kehittämistä vaativia asioita. Kyselyihin vastaajamäärä oli noin 500, joten yhteenvetotulokset ovat suuntaa antavia ja kuvaavat tilannetta keväällä 2022.

alt=""
Kyselyn tulosten perusteella, sisälogistiikan työssä positiivisia, voimavaroja antavia tekijöitä olivat vahva ammattitaidon tunne ja halu panostaa työhön. Työhön oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja innostuneita työn tekemisestä. Työyhteisön hyvä ilmapiiri, yhteistyön toimivuus ja työtovereilta, erityisesti esihenkilöiltä saatu tuki koettiin positiivisena ja voimavaroja antavina tekijöinä. Tekijöitä, joissa vastaukset hajaantuivat, oli useita. Nämä asiat osin toimivat ja osin niissä oli kehitettävää. Koettu työkyky oli keskimääräisesti hyvä. Tulosten keskiarvo oli 8,3 (asteikolla 0-10), mutta tulokset hajaantuivat aina 1-10 välille, joten joukossa oli myös heikon työkyvyn kokevia vastaajia. Sama toistui koetun terveydentilan osalta. Pääosin vastaajat kokivat terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi, mutta pienellä ryhmällä oli myös koettuja terveydellisiä haasteita. Ammatillisen osaamisen osalta perehdytystä kaivattiin enemmän, erityisesti apuvälineiden ja ohjelmistojen käyttökoulutukseen. Myös ennakoivan osaamisen kehittämisessä voisi tulevaisuutta ajatellen olla kehittämisen paikka. Niin työtovereilta kuin esihenkilöiltäkin kaivattiin henkilökohtaista palautetta työstä. Erityisesti positiivinen palaute motivoi ja antaa voimavaroja työhön, tämän vuoksi palautteen antamiseen ja vuorovaikutukseen sitä annettaessa kannattaisi panostaa työyhteisössä. Sisälogistiikan työssä tapaturmariskit ovat suuret. Sen vuoksi työturvallisuuteen panostaminen on tärkeää. Työsuojelutoiminta työpaikalla tulisi olla kaikkien tiedossa ja tuntemaa, joten siitä viestimiseen on hyvä panostaa.  Työturvallisuus tulisi olla vahvasti osana jokaisen arkista työtä. Sisälogistiikan työympäristössä esiintyy usein erilaisia työn tekemiseen vaikuttavia fysikaalisia haittatekijöitä. Näistä tyypillisimpiä haittaa tekeviä ovat kylmyys ja veto. Niiden poistaminen on työn luonteen vuoksi usein mahdotonta, mutta esimerkiksi sopivalla työvaatetuksella voi haittoja vähentää. Yhteenvetotulosten mukaan työn sisältöön ja vaatimuksiin liittyy eniten kehittämistarpeita. Tulosten mukaan työhön liitettiin epävarmuustekijöitä kuten esimerkiksi työmäärän lisääntyminen yli jaksamiskyvyn. Kun siihen lisätään vielä kiire, töiden ruuhkautuminen ja työssä tapahtuvat muutokset, on seurauksena väistämättä suuri henkinen kuormitus ja stressin kokeminen. Erityisesti varastotyö koetaan myös fyysisesti raskaaksi työksi. Varaston toiminnassa tyypillisimpinä haasteina koettiin ongelmat varastosaldojen paikkansapitävyydessä ja varaston siisteydessä. Vaikka työyhteisön toimivuus koettiin pääosin voimavaroja tuovana tekijänä, kehittämisen tarvetta sielläkin löytyi työyhteisössä tapahtuvan viestinnän ja vuorovaikutuksen osalta. Etenkin viestintää kaivattiin johdon suunnalta.  Tärkeä huomio oli myös epätasapuolisen ja syrjivän kohtelun esiintyminen. Työpaikalla näiden suhteen tulisi olla nollatoleranssi. Avoimessa ja hyvin toimivassa työyhteisössä näiden asioiden esille nostaminen ja yhteinen keskustelu on mahdollista ja tarpeen. Esihenkilötyön ja johtamisen osalta huolestuttavaa oli itse esihenkilöiden kuormittuminen ja jaksaminen. He ovat vastuussa monista työyhteisön toimivuuteen ja työturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, mutta heidän saama tuki jää usein vähäiseksi. Jos esihenkilö on kuormittunut, vaikuttaa se usein myös heidän vuorovaikutukseensa ja keskusteluihin henkilöstön kanssa. Kokonaisuutena sisälogistiikan työhyvinvoinnin talo ei poikkea juurikaan muiden toimialojen tai työpaikkojen työhyvinvoinnin taloista. Voimavaratekijät ovat samoja ja kehitettävät asiat toistuvat – niin kuin suomalaisessa työelämässä yleensäkin. Millaiseksi piirtäisit oman työpaikkasi työhyvinvoinnin talon?

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

Työkalut