Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Työturvallisuus / Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta on yhteistyötä työpaikan eri toimijoiden kanssa työpaikalla. Työantajan ja työntekijöiden tulee yhdessä ylläpitää ja parantaa työpaikan työturvallisuutta. Työsuojelutoiminnan perustana on työpaikan työsuojeluorganisaatio ja toimiva turvallisuuskulttuuri. Johdon näkemykset turvallisuuden merkityksestä luovat kulttuurille pohjan, johon koko henkilöstön on helppo sitoutua ja toimia sen mukaisesti.

Työsuojeluorganisaatio

Työsuojeluorganisaatio toimii työpaikalla asiantuntijana ja työnantajan apuna työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Vastuu työpaikan turvallisuudesta on aina työnantajalla, mutta myös työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Työpaikan työsuojelutoimijoita ovat työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö ja työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuineen sekä yli 20 henkilön työpaikoilla työsuojelutoimikunta. Työsuojelupäällikkö on oltava jokaisella työpaikalla. Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät itse tai nimetä tehtävään edustajansa. Työsuojeluvaltuutettu on valittava kaikille työpaikoille, joilla on vähintään 10 työntekijää.

Lue lisää työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan rooleista ja tehtävistä Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Työsuojelutoiminta

Työsuojelun periaatteena on ennakointi. Sitä tukemaan työturvallisuuslain mukaisesti työnantajan tulee laatia työpaikalle työsuojelun toimintaohjelma. Sitä laatiessaan työnantajan tulee kuulla henkilöstöä ja tiedotettava ohjelmasta koko henkilöstöä. Työsuojelun toimintaohjelma voidaan laatia myös yhteistyössä, jolloin siitä muodostuu vahvemmin yhteinen työpaikan turvallisuuskulttuuria tukeva ohjelma. Työsuojelun toimintaohjelman tulee sisältää:

  • työolojen kehittämistarpeet
  • työolosuhteiden vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen
  • edellisistä johdetut tavoitteet ja keinot terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseksi.

Työpaikan vaarojen ja riskien arviointi

Työsuojelun toimintaohjelman laatimisen lähtökohtana on nykytilan arviointi. Tärkeää on selvittää työstä ja työoloista aiheutuvia vaaroja sekä niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Nykytilaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä havaitut työn ja työolojen vaarat ja riskit.

Turvallisuuskävely on yksi tapa tehdä työpaikan vaarojen ja riskien arviointia sekä seurata työsuojelun ja työturvallisuuden toteutumista työpaikalla.

Kuinka työturvallisuuskävelyjä on toteutettu SafeInLog-hankkeessa?

Lisätietoa vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioinnista saat tämän oppaan sivulta Lähtökohtatilanteen arviointi.

Lisäksi voit perehtyä aiheeseen syvemmin työsuojeluhallinnon verkkosivuilla tai sosiaali- ja terveysministeriön ja Työturvallisuuskeskuksen laatimasta Riskien arviointi työpaikalla -työkirjasta.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto toimii työpaikan ja sen henkilöstön tukena työterveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työnantajan velvollisuus on työterveyshuoltolain (2001/1383) mukaisesti järjestää työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Työterveyshuollon toiminnasta työnantajalla tulee olla kirjallinen toimintasuunnitelma (1383/2001, 11 §). Työterveyshuollon toimintasuunnitelma voi olla osa työsuojelun toimintaohjelmaa (738/2002, 9§). Suunnitelmia tai niiden toteuttamista valmisteltaessa työnantajan tulee toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on vaikuttava toiminta työn, työolojen, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi työpaikalla.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma perustuu työpaikalla toteutettuun työpaikkaselvitykseen. Suunnitelmaan kirjataan konkreettiset tavoitteet, käytännöt toimenpiteet niiden saavuttamiseksi, toteutusaikataulu, vastuunjako ja se, miten niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Suunnitelma on voimassa 1-5 vuoden ajan, mutta sitä päivitetään vähintään vuosittain ja aina tarvittaessa. Suunnitelmassa huomioidaan myös työpaikan oma toiminta työkyvyn tukemiseksi.

Työterveyshuollon toiminta tulee suunnitella yhteistyössä työpaikalla esiintyvien terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien tarpeiden perusteella. Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen on myös osa yrityksen henkilöriskien hallintaa, joten onnistunut yhteistyö edellyttää niin työpaikan johdon, esihenkilöiden, työntekijöiden, työsuojelun kuin aktiivisesti toimivan työterveyshuollon osallistumista työpaikan henkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämiseen.

Käy myös tutustumassa:

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013 6§)

ja

KELA – Ehkäisevä työterveyshuolto

Työnantajalla on oikeus saada korvauksia järjestämistään työterveyshuollon palveluista Sairasvakuutuslain 2004/1224 13. luvun mukaisesti. Voit tutustua siihen tarkemmin alla olevan linkin kautta.

Mikäli haluat kehittää työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää pidemmälle, tutustu ISO45001

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.