Safeinlogplus tunnus
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 tunnus
Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto tunnus

Etusivu / Työturvallisuus / Työturvallisuusjohtaminen / Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO45001

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO45001

Alla oleva video johdattaa sinut ISO45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmään ja sen hyötyihin.

ISO 45001 -standardin vaatimukset

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita. ISO 45001 -standardi jakautuu 10 sisältövaatimukseen. Niistä kolme ensimmäistä kertovat standardin soveltamisalasta, velvoittavista viittauksista sekä termeistä ja määritelmistä. Vaatimukset 4 – 10 kuvaavat standardin sisältöä tarkemmin. Alla vaatimusten lyhyet kuvaukset.

Organisaation toimintaympäristö (vaatimus 4) 

Organisaation on analysoitava toimintaympäristönsä sekä tunnistettava sisäiset ja ulkoiset sidosryhmänsä. Tämän lisäksi, organisaation on luotava työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä), jota on ylläpidettävä ja kehitettävä. TTT-järjestelmä on keskeinen osa ISO 45001 -standardin rakennetta, ja standardi edellyttää tämän säilyttämistä dokumentoituna tietona.

Johtajuus ja työntekijöiden osallistaminen (vaatimus 5)

Ylimmän johdon on osoitettava sitoutumista TTT-johtamisjärjestelmän soveltamiseen sekä kehittämiseen. Lisäksi ylimmän johdon on varmistettava, että TTT-tavoitteet asetetaan organisaation strategian mukaisesti ja että henkilöstöä kuullaan ja osallistetaan TTT-järjestelmän suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen. Työterveys- ja turvallisuusasiat tulee sisältyä koko organisaation toimintaan. Ylimmän johdon on määriteltävä tehtävien ja vastuiden jakaminen koko tiimin kesken. Johdon on myös varmistettava, että tietoa jaetaan organisaation sisällä ja sidosryhmien kesken. Tämä mahdollistaa sen, että vaarat ja riskit tunnistetaan organisaation kaikilla tasoilla. Se lujittaa myös työturvallisuuskulttuuria.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän suunnittelu (vaatimus 6) 

Tässä vaatimuksessa tarkastellaan sitä, miten organisaatio tunnistaa ja hallitsee työssä esiintyvät työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta uhkaavat vaara- ja haittatekijät sekä miten organisaatio arvioi TTT-riskejä järjestelmällisesti ja asettaa mitattavat TTT-tavoitteet. Tavoitteet on dokumentoitava ja niiden saavuttamiseksi on laadittava kirjallinen suunnitelma, joka sisältää vastuuhenkilöt, toteuttamisen aikataulun, ja keskeiset edistymisen ja onnistumisen indikaattorit.

Tukitoiminnot (vaatimus 7)

Vaatimus 7 määrittelee sen, miten organisaation tulee toimia resurssien tunnistamisessa, osaamisen kehittämisessä, tietoisuuden lisäämisessä ja tiedon dokumentoinnissa. Otettaessa ISO 45001 -standardi käyttöön, organisaation on suunniteltava ja varattava riittävä määrä resursseja TTT-johtamisjärjestelmän rakentamiseen, ylläpitämiseen, päivittämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen. Organisaation on määritettävä työntekijöiden pätevyyden taso ja varmistettava työntekijöiden riittävä osaaminen TTT- toimintaan. Organisaation on luotava TTT-johtamisjärjestelmän kannalta olennaiset viestintäjärjestelmät sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle, sekä tiedotettava TTT-politiikasta, tavoitteista sekä vaikuttavuudesta työntekijöille. Tämä lisäksi työntekijöitä on tiedotettava TTT-vaaroista sekä riskeistä TTT-johtamisjärjestelmän mukaisesti.

Toiminta (vaatimus 8)

Organisaation on otettava käyttöön prosesseja, joita tarvitaan TTT-johtamisjärjestelmän vaatimusten täyttämiseen. Lisäksi organisaation on varmistettava, että ulkoistetut prosessit (esim. hankitut tuotteet ja palvelut valituilta toimittajilta sekä alihankkijoilta), joilla on vaikutusta TTT-johtamisjärjestelmän hallintaan, tarkistetaan asianmukaisesti ja varmistetaan, että ne täyttävät TTT-johtamisjärjestelmän vaatimukset. TTT-riskien estämiseksi ja minimoimiseksi organisaatiolta edellytetään valmius- ja reagointivaatimuksia (hätätilanteiden valmiusmenettelyt ja toimintasuunnitelmat) vahinko- ja onnettomuustilanteita varten. Organisaatiolla on oltava prosessit TTT-riskien pienentämiseksi sovittua hierarkiaa käyttäen: vaaran eliminointi, korvaaminen vähemmän vaarallisilla keinoilla, tekniset keinot ja uudelleen organisointi sekä asianmukaiset henkilösuojauskeinot. Organisaatiolla on vastuu urakoitsijoista sekä niiden toiminnoista, jotka vaikuttavat organisaatioon tai muihin työpaikan sidosryhmiin. Organisaatiolla on vastuu myös toiminnoista, joilla on vaikutusta urakoitsijoihin.

Suorituskyvyn arviointi (vaatimus 9)

Organisaation on otettava käyttöön mittaus-, seuranta- ja analysointimenetelmiä, joilla arvioida TTT-toiminnan tasoa sekä vaikuttavuutta. Organisaation on säilytettävä dokumentoitua tietoa osoituksena seurannasta, mittaamisesta, analysoinnista sekä tulosten arvioinnista. Organisaation on myös arvioitava ja säilytettävä dokumentoitu tieto lain sekä muiden velvoitteiden täyttymistä. Organisaatiossa on suoritettava säännöllisin väliajoin sisäisiä auditointeja, jotta voidaan varmistua TTT-johtamisjärjestelmälle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Myös organisaation johdon on katselmoitava TTT-johtamisjärjestelmää sekä sen prosesseja säännöllisin väliajoin. Katselmus ei saa olla pelkkä tulosten esittäminen, vaan ylimmän johdon strateginen arviointi mahdollisten muutostarpeiden ja parantamismahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Parantaminen (vaatimus 10)

Organisaation on reagoitava asianmukaisesti TTT-poikkeamiin ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin niiden hallitsemiseksi ja korjaamiseksi. Organisaation on tämän jälkeen tutkittava tapahtumien perimmäinen syy (esim. juurisyyanalyysi, 5 x miksi tai Ishikawa-diagrammi) ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Organisaation on dokumentoitava tieto poikkeamasta tai vahingosta sekä korjaavista toimenpiteistä ja parannettava jatkuvasti TTT-johtamisjärjestelmän toimivuutta sekä vaikuttavuutta.

Lähteet:  Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS-ISO 45001; Tuominen K. & Moisio, J. 2020. Varmaa työterveyden ja työturvallisuuden hallintaa ISO 45001:2018. Itsearvioinnin työkirja. Oy

Testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista

Perehdy sisälogistiikkaprosessiin vaiheisiin 360-ympäristössä, Logistiikan maailman® ja Tudi-oppaan (s. 7-20) verkkoaineistoista ja testaa tietosi sisälogistiikkaprosessin vaiheista. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.